Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Office de Tourisme de Sète o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l'Office de Tourisme de Sète. Tots els drets estan reservats. 

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: 

Només està autoritzat l’ús personal no comercial.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. 

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut. 

l'Office de Tourisme de Sète no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme. 

l'Office de Tourisme de Sète no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. 

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.